Masterclass ComfortZorg bij personen met dementie

De vergrijzing in Vlaanderen neemt in hoog tempo toe. Door het succes van de mantelzorg en de kwaliteit van de thuisondersteunende diensten blijven ouderen alsmaar langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan hierdoor steeds langer uitgesteld worden. De heterogene samenstelling van de bewonersgroep, met minder en meer zorgafhankelijke personen, zal in de woonzorgcentra dus meer en meer plaats maken voor een homogene groep van zwaar zorgbehoevende bewoners. Die trend zet zich nog meer door waar het gaat om personen met dementie.

We merken vandaag al een sterke groei in de opname van zwaar zorgbehoevende mensen met dementie. Aangepaste zorg en kwaliteitsvolle ondersteuning dringen zich meer dan ooit op:

  • enerzijds is er de zorgvraag van de persoon met dementie die recht heeft op maximaal zorgcomfort en optimale levenskwaliteit, ondanks de toenemende zorgafhankelijkheid;
  • anderzijds is er de stijgende werkdruk voor de professionele zorgverlener, die een zo efficiënt
    mogelijke en ergonomisch verantwoorde zorg wil kunnen bieden.

Vanuit de visie op ComfortZorg, met het accent op PDL zorgverlening, tonen we tijdens de ‘Masterclass ComfortZorg bij personen met dementie’ van 27 juni 2017 aan dat kwalitatieve zorgverlening bij een zwaar zorgbehoevend persoon met dementie op een comfortabele, efficiënte én ergonomisch verantwoorde manier kan uitgevoerd worden door de zorgverstrekkers.

We belichten in de inleiding van deze vorming de Sensorische (De)Integratieproblematiek bij personen met dementie: het verval van het eigen lichaamsgevoel en de daarbij horende nood aan zintuiglijke input wordt duidelijk gekaderd en uitgebreid toegelicht. In een aantal workshops wordt nadien die theorie onmiddellijk naar de praktijk vertaald. De vorming is opgevat als een hands-on gebeuren met een doorschuifsystem voor alle deelnemers, waarbij we de verschillende ComfortZorg-deelgebieden doorlopen. Niet alleen het zit- en ligcomfort, het comfort bij wassen, aan- en uitkleden en de lichamelijke zorg komen daarbij aan bod, ook het comfort voor bewoner en de ergonomie voor de zorgverlener bij transfers worden naar voor gebracht.

[uitnodiging – meer informatie en inschrijven]