Jouw privacy, onze zorg

Sociale Dienstverlening

De sociale dienst van Woonzorgnet-Dijleland begeleidt cliënten, bijvoorbeeld bij het ontslag uit Woonzorgnet-Dijleland (bv. informatie over en hulp bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, opname in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum, …) en biedt informatie over financieel-administratieve aangelegenheden (bv. hulp bij aanvragen, attesten of formulieren voor verhoogde tussenkomsten, uitkeringen, enz.). De sociale dienst verleent ook psychosociale ondersteuning. Om deze diensten mogelijk te maken verwerken we persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van sociale zorg?
De sociale dienst van Woonzorgnet-Dijleland bewaart volgende categorieën van gegevens:
– Identificatiegegevens
– Rijksregisternummer / identificatienummer sociale zekerheid
– Gegevens over de mutualiteit en verzekerbaarheid
– Gezondheidsgegevens
– Gegevens met betrekking tot de zorg
– Sociale gegevens zoals woonsituatie en familiale situatie
– Financiële gegevens
– Familieleden/vertrouwenspersonen
– Gegevens over opleiding en beroep
– Gegevens over je spreektaal
– Gerechtelijke gegevens

De sociale dienst van Woonzorgnet-Dijleland verzamelt deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sociale dienstverlening specifiek aan jou als cliënt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
De sociale dienst van Woonzorgnet-Dijleland verzamelt deze gegevens om je adequate sociale zorg te kunnen verlenen.
De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en Woonzorgnet-Dijleland bestaat (een overeenkomst) of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
De sociale dienst staat in contact met verschillende externe zorg- en hulpverleners, precies om de sociale dienstverlening mogelijk te maken. Enkel wanneer dit noodzakelijk is om jou adequate sociale zorg te kunnen bieden, worden je gegevens gedeeld met één van volgende actoren:
– Externe zorg- en/of hulpverlener(s): bv. huisarts, thuisverpleegkundige, woonzorgcentrum, revalidatiecentrum,…
– Mantelzorgers
– Overheidsdiensten, zoals het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid voor bv. uitkeringen, aanvragen voor verhoogde tussenkomst
– Mutualiteit
– Diensten voor levenseinde

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Bepaalde gegevens worden mee opgeslagen in je cliëntendossier, zodat die gegevens, zoals je cliëntendossier,  7  jaar worden bewaard.
Andere gegevens worden bewaard zo lang als nodig om je adequate sociale zorg te verlenen.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

  • Recht op beperking
    Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Recht op inzage en een kopie
    Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
  • Recht op aanpassing van gegevens
    Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Contacteer ons met uw vragen hierover!