Jouw privacy, onze zorg

Klachtenregistratie

Elke cliënt van Woonzorgnet-Dijleland heeft het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst van Woonzorgnet-Dijleland. De ombudsdienst zal de klacht samen met de in het kader van de klacht verzamelde gegevens, waaronder persoonsgegevens, bijhouden in een klachtendossier. De ombudsdienst bewaakt de toegang tot het dossier. In bepaalde gevallen worden klachten ook behandeld door de juridische dienst van Woonzorgnet-Dijleland.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van klachtenregistratie?
In het geval er in jouw specifiek dossier een klacht is, verzamelt Woonzorgnet-Dijleland – in functie van wat nodig is voor de behandeling van jouw klacht – volgende gegevens:
– Identificatiegegevens
– Gezondheidsgegevens
– Gegevens met betrekking tot de zorg
– Evt. financiële gegevens
– Evt. gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Woonzorgnet-Dijleland verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen.
De inrichting van onze ombudsdienst is een wettelijke verplichting wat wil zeggen dat ook het bewaren en verzamelen van uw gegevens in het kader van uw klacht onder die wettelijke verplichting valt. Je gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en Woonzorgnet-Dijleland bestaat, omdat de ombudsdienst daartoe wettelijk verplicht is, omdat het noodzakelijk is om ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid en gerechtelijke gegevens worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou sociale diensten te kunnen verlenen of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:
– De zorgverlener over wie de klacht gaat
– De hoofdarts van Woonzorgnet-Dijleland
– Een professioneel raadgever van Woonzorgnet-Dijleland (bv. advocaat,…)
– Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadgevende arts (CRA)

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

  • Recht op beperking
    Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Recht op inzage en een kopie
    Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
  • Recht op aanpassing van gegevens
    Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Contacteer ons met uw vragen hierover!