Jouw privacy, onze zorg

Cliëntenregistratie

Woonzorgnet-Dijleland registreert gezondheidsgegevens en verblijfsgegevens van cliënten voor interne door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden zoals kwaliteitsbeheer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van cliëntenadministratie?
Om het beleid en de zorg binnen Woonzorgnet-Dijleland te kunnen evalueren, verwerken we volgende gegevens:
– Identificatiegegevens
– Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …)
– Gegevens over je gezondheid (waaronder medische- en verblijfsgegevens)
– Psychiatrische gegevens
– Gegevens met betrekking tot de geleverde zorg

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van Woonzorgnet-Dijleland te evalueren, om op die manier de kwaliteit van de zorg, het beleid en het beheer van Woonzorgnet-Dijleland in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in je cliëntendossier naar aanleiding van de zorg die je in Woonzorgnet-Dijleland hebt gekregen (zie cliëntenzorg). Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden, om de kwaliteit van zorg in en het beleid van Woonzorgnet-Dijleland te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht voor Woonzorgnet-Dijleland om deze registratie te verrichten of omdat het noodzakelijk is ter bescherming van het gerechtvaardigd belang van Woonzorgnet-Dijleland (beheer van Woonzorgnet-Dijleland).

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden gedeeld met:
– Sociale zekerheidsinstanties
– Overheidsdiensten

Indien er persoonsgegevens worden gedeeld met anderen, gebeurt dit in de regel op ‘gepseudonimiseerde wijze’, wat betekent dat je directe identificatiegegevens (zoals jouw naam) niet mee worden vermeld maar worden vervangen door een identificatiecode. Hierdoor kan diegene die de gegevens ontvangt, deze niet (meteen) aan jou linken.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden van de cliëntenregistratie te bereiken.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

  • Recht op beperking
    Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Recht op inzage en een kopie
    Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
  • Recht op aanpassing van gegevens
    Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Contacteer ons met uw vragen hierover!