Jouw privacy, onze zorg

Bewonerszorg

Woonzorgnet-Dijleland verleent dagelijks aan honderden cliënten gezondheidszorg. Bewonerszorg of cliëntenzorg is het geheel van de zorgverlening die Woonzorgnet-Dijleland aan haar cliënten biedt, zoals preventieve geneeskunde, het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van (medische, paramedische, verpleegkundige) zorg of behandelingen,…
Het is natuurlijk van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze zorg te verlenen.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van cliëntenzorg?

In het kader van cliëntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:
– Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
– Gegevens over uw verzekerbaarheid, waaronder gegevens over uw mutualiteit;
– Nationaal identificatienummer waaronder het Rijksregisternummer ;
– Persoonlijke kenmerken (gegevens zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal,…);
– Gegevens over je gezondheid (gegevens zoals diagnose, prognose, anamnese, behandeling);
– Psychische gegevens;
– Gegevens met betrekking tot de zorg;
– Sociale gegevens;
– Evt. gegevens over je gezins- en familieleden, enkel indien dit relevant is voor de zorgverlening;
– Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;
– Evt. geluids- of beeldopnamen indien dit noodzakelijk is voor de zorgverlening.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Woonzorgnet-Dijleland is verplicht om een cliëntendossier aan te leggen bij het verstrekken van zorg. We verzamelen de gegevens om je adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en Woonzorgnet-Dijleland en/of één van de zorgverleners bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang (rechten van verdediging, veiligheid van Woonzorgnet-Dijleland) te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om aan jou gezondheidszorg te kunnen verlenen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Binnen Woonzorgnet-Dijleland worden je medische gegevens opgenomen in het elektronisch cliëntendossier. Het cliëntendossier kan worden geraadpleegd door de medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland voor wie inzage noodzakelijk is om je de nodige zorgverlening te kunnen bieden (bv. de behandelende zorgverlener (al dan niet in opleiding), een administratieve medewerker in opdracht van de behandelende zorgverlener, …). De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker.

We delen je gegevens met anderen buiten Woonzorgnet-Dijleland enkel :
– indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of
– indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of
– wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …). Indien je hebt toegestemd met het elektronisch delen van je gegevens met andere zorginstellingen via e-Health, dan kunnen externe behandelende zorgverleners je cliëntendossier in Woonzorgnet-Dijleland ook rechtstreeks raadplegen.

Wil je meer weten over het delen van gezondheidsgegevens, kijk dan zeker ook eens naar de informatie van de  federale overheidsdienst.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
We bewaren je cliëntendossier 7 jaar.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

  • Recht op beperking
    Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Recht op inzage en een kopie
    Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
  • Recht op aanpassing van gegevens
    Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Contacteer ons met uw vragen hierover!