Jouw privacy, onze zorg

Bewonersadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van cliëntenadministratie?
Volgende categorieën van gegevens worden bewaard voor de cliëntenadministratie:
– Identificatiegegevens
– Nationaal identificatienummer zoals het Rijksregisternummer
– Mutualiteits- en verzekeringsgegevens
– Gegevens over de verstrekte gezondheidsdiensten
– Sociale gegevens
– Evt. gegevens over een bewindvoerder, familieleden
– Evt. financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Woonzorgnet-Dijleland verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties die zijn verleend door Woonzorgnet-Dijleland. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van je behandelrelatie met Woonzorgnet-Dijleland, omdat we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens met het oog op facturatie te registreren en omdat dit noodzakelijk is voor de bescherming van ons gerechtvaardigd belang (het bewaken van de financiële gezondheid van Woonzorgnet-Dijleland). Gegevens over je gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je mutualiteit en/of eventueel je hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen.

In geval van wanbetaling, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
In het kader van cliëntenadministratie worden de gegevens gedurende 7 jaar bewaard.

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

  • Recht op beperking
    Indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, heb je het recht om te vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen gedurende de periode die het ziekenhuis nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen we je hiervan op de hoogte.
  • Recht op inzage en een kopie
    Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Je hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen.
  • Recht op aanpassing van gegevens
    Wanneer je merkt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet juist of niet volledig zijn, heb je het recht om dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie je gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.

Contacteer ons met uw vragen hierover!