Privacy

GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’, of de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze Europese wettekst trad op 25 mei 2018 in werking en harmoniseert alle bestaande regelgeving over het verwerken van persoonsgegevens in de verschillende EU-lidstaten. In België wordt de Privacywet door deze tekst vervangen.

Elke organisatie zal de GDPR toepassen, zo ook vzw Woonzorgnet-Dijleland. Voor vzw Woonzorgnet-Dijleland is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten en de medewerkers een van haar beleidsprioriteiten: het is niet enkel een wettelijke verplichting, maar ook een grondrecht van de betrokkene waar vzw Woonzorgnet-Dijleland groot belang aan hecht.

De beleidstekst geeft u de noodzakelijke informatie over de gegevensbescherming binnen vzw Woonzorgnet-Dijleland.

We vullen deze pagina aan met meer specifieke informatie inzake het privacybeleid per doelgroep en verwerkingsactiviteit.

De Data Protection Officer (DPO) is voor vzw Woonzorgnet-Dijleland het contactpunt voor alle vragen van alle betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten in het kader van de GDPR. De DPO kan hiervoor gecontacteerd worden via privacy@wznd.be of 016/28 47 90.

GDPR in de huidige woonzorgcontext

De nieuwe wetgeving rond de GDPR (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), wil vooral het beheer en de beveiliging van
persoonlijke gegevens beschermen.

In onze voorzieningen willen we dan ook zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijkheid van informatie en de privacy van onze bewoners. Dit gebeurt in het verlengde van het respecteren van het beroepsgeheim, via de vorming van het personeel en de nodige procedurele maatregelen.

Deze noodzakelijke aandacht voor het privé-leven van de bewoners en hun familie willen we verbinden met een vlotte communicatie, en een nabije, geëngageerde zorg. Via een combinatie van briefings en zowel schriftelijke als mondelinge toelichting enerzijds, en respect voor de vertrouwelijkheid in gesprekken met/over bewoners, familie en personeel anderzijds, willen we een kader scheppen waarin de bewoners en het personeel optimaal in hun waardigheid en relaties bevorderd worden.

De leden van de ethische commissie